Materiały szkoleniowe dla szkolenia okresowego BHP online dla pracodawców

Zawartość kursu

Szczegóły: / 1 Czas 15 minutes

Cel szkolenia dla pracodawców Kopiuj

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • znajomość zagrożeń wypadkowych i zagrożeń zdrowia związanych z wykonywaną pracą,
  • umiejętność przewidywania zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy danym rodzaju prac i niedopuszczenie do ich wystąpienia,
  • umiejętność postępowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia,
  • aktualizację i przypomnienie przepisów i zasad bhp dotyczących prac wykonywanych przez pracownika.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu albo samokształcenia kierowanego z oderwaniem od pracy i realizowane zgodnie z programem szkolenia.

Szkolenie powinno być przeprowadzane co 5 lat.

W czasie szkolenia należy korzystać z pomocy dydaktycznych prezentacja, film instruktażowy.

Zakres tematyczny

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z n/w tematami:

  • podstawowe przepisy z zakresu bhp,
  • zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku pracy,
  • zasady zachowania się pracownika w procesie pracy w warunkach normalnych i awaryjnych.

Szkolenie powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości objętych programem szkolenia. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje organizator szkolenia. Kopia zaświadczenia przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *