Materiały szkoleniowe dla szkolenia okresowego BHP online dla pracodawców

Zawartość kursu

Szczegóły: / 1 Czas 15 minutes

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Kopiuj

 

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*
1 Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa

międzynarodowego (dyrektyw Wspólnot Europejskich, konwencji

Międzynarodowej Organizacji Pracy):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące:

– obowiązków w zakresie bhp i odpowiedzialności za naruszenie

przepisów oraz zasad bhp,

– ochrony pracy kobiet i młodocianych,

– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

– szkolenia w dziedzinie bhp,

– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

W ramach tego tematu należy omówić zagadnienia dotyczące:

· ochrony pracy – struktura organizacyjna, cele ochrony pracy,

elementy struktury występujące w zakładzie pracy,

· źródeł prawa pracy,

· zewnętrznych organów kontrolnych – zadania (Państwowa

Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż

Pożarna, Urząd Dozoru Technicznego i inne),

· zakresu obowiązków i uprawnień pracodawcy, osób kierujących

pracownikami, pracowników oraz organizacji społecznych

w zakresie bhp – obowiązki osób funkcyjnych w zakładzie pracy,

prawa i obowiązki pracownika,

· odpowiedzialności pracownika – odpowiedzialność porządkowa

i materialna pracowników,

· środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

– zasady gospodarowania nimi, zasadnicze wymagania dla środków

ochrony indywidualnej,

· profilaktycznej ochrony zdrowia – profilaktyczne badania

lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne), obowiązki pracodawcy,

· organizacji szkolenie w dziedzinie bhp,

· odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych.

3
2 Organizacja i metodyka szkolenia w dziedzinie bhp (z uwzględnieniem

metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) i kształtowanie

bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy:

a) kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie

pracy,

b) metodyka szkolenia w zakresie prowadzenia instruktażu

stanowiskowego,

c) sposób prowadzenia instruktażu stanowiskowego – etapy szkolenia,

d) przygotowanie szczegółowych programów instruktaży

stanowiskowych,

e) znajomość przez osoby kierujące pracownikami oceny ryzyka zawodowego.

2
3 Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób

zawodowych, a także związana z nimi profilaktyka, jak również

omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze

szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych wskutek

niewłaściwej organizacji pracy i związanej z nimi profilaktyki:

a) rodzaje wypadków, jakie mogą zaistnieć w zakładzie pracy

(wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy,

wypadek w drodze do lub z pracy),

b) kategorie ciężkości wypadków,

c) przyczyny wypadków wg metody analizy przyczyn technicznych,

organizacyjnych i ludzkich (TOL),

d) okoliczności przykładowych wypadków przy pracy i związana

z nimi profilaktyka,

e) postępowanie powypadkowe,

f) choroby zawodowe – definicja, przyczyny, profilaktyka,

g) obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy i choroby

zawodowej.

2
4 Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach

zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej

pomocy w razie wypadku:

a) organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy, przygotowanie

sprzętu i łączności ratunkowej,

b) wzywanie pomocy na miejsce wypadku,

c) zasady zabezpieczania miejsca wypadku i ewakuacji

poszkodowanych,

d) diagnostyka objawów Życiowych ofiar wypadku,

e) postępowanie w razie zranień głowy, szyi, kończyn, klatki

piersiowej i brzucha,

f) problemy związane z urazem wielonarządowym,

g) zapobieganie wstrząsowi pourazowemu,

h) zabezpieczanie złamań i zwichnięć,

i) opatrywanie oparzeń termicznych i chemicznych,

j) postępowanie z odmrozinami i wychłodzeniem,

k) zasady postępowania z osobą porażoną prądem elektrycznym,

l) postępowanie w razie nagłych zatruć i niespodziewanych

pogorszeń stanów w chorobach wewnętrznych.

1
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *