Materiały szkoleniowe: szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych

Cel i program szkolenia Kopiuj

 1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • znajomość zagrożeń wypadkowych i zagrożeń zdrowia związanych z wykonywaną pracą,
 • umiejętność przewidywania zagrożeń, jakie mogą wystąpić przy danym rodzaju prac i niedopuszczenie do ich wystąpienia,
 • umiejętność postępowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia,
 • aktualizację i przypomnienie przepisów i zasad bhp dotyczących prac wykonywanych przez pracownika.
 1. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

 • Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego z oderwaniem od pracy.

W czasie szkolenia należy korzystać z udostępnionych materiałów dydaktycznych.

 1. Zakres tematyczny

Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z podanymi tematami:

 • podstawowe przepisy z zakresu bhp,
 • zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowisku pracy,
 • zasady zachowania się pracownika w procesie pracy w warunkach normalnych i awaryjnych.
 1. Egzamin

Szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych kończy się egzaminem sprawdzającym online. Po zaliczeniu egzaminu zostanie wystawione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego  i wysłane pocztą na podany adres.

 

 1. Szczegółowy program szkolenia

 

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Lp. Temat szkolenia Liczba godzin*
1 Regulacje prawne w zakresie bhp z uwzględnieniem przepisów

związanych z wykonywaną pracą:

a)      Organy nadzoru;

b)      Podstawowe obowiązki pracodawcy ;

c)      Prawa i obowiązki pracownika ;

d)      Ochrona pracy kobiet ;

–          kobiety w ciąży;

–          wysiłek fizyczny i transport ciężarów;

–          mikroklimat;

–          hałas i drgania;

–          pola elektromagnetyczne i promieniowanie;

–          prace na wysokości;

–          czynniki biologiczne;

–          substancje chemiczne;

–          zagrożenie urazu psychicznego lub fizycznego;

e)      Ochrona pracy młodocianych ;

–          nadmierny wysiłek fizyczny;

–          wysiłek i transport ciężarów;

–          prawidłowy rozwój psychiczny;

–          czynniki chemiczne;

–          pyły;

–          czynniki fizyczne;

–          czynniki biologiczne;

–          zagrożenie wypadkowe;

f)       Profilaktyczna ochrona zdrowia.

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
2 Zagrożenia występujące w procesach pracy:

 

a)      Czynniki niebezpieczne

–    Prąd elektryczny

–    Zagrożenia poparzeniem

–    Stanowisko pracy

 

b)  Czynniki szkodliwe

–    Oświetlenie

–    Hałas

 

c)      Czynniki uciążliwe

– Stres

– Obciążenia psychofizyczne.

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
3 Zagrożenia ochrony przeciwpożarowej:

a)      podstawowe pojęcia ;

b)      przyczyny pożaru;

c)      zapobieganie pożarom ;

d)      ewakuacja ;

e)      akcja gaśnicza;

f)       sprzęt gaśniczy.

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
4 Wypadki przy pracy:

a)      Wypadki przy pracy

–          podstawowe pojęcia związane z wypadkami ;

–          rodzaje wypadków ;

–          obowiązki pracownika ;

–          obowiązki pracodawcy ;

–          zabezpieczenie miejsca wypadku ;

–          rejestracja wypadku ;

–          choroba zawodowa ;

–          świadczenia

b)      Postępowanie powypadkowe

–    postępowanie powypadkowe;

–    zespół powypadkowy;

–    postępowanie powypadkowe;

–    wypadek na terenie innego zakładu;

–    protokół;

–    dokumentacja powypadkowa;

–    statystyczna karta wypadku

c)      Przyczyny wypadków.

 

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
5 Pierwsza pomoc

 

a)        Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

–  podstawowe definicje;

–  obowiązki ratownika;

–  wstępna ocena stanu poszkodowanego;

–  wstrząs;

–  poszkodowany przytomny;

–  poszkodowany nieprzytomny;

–  pozycja boczna ustalona;

–  sztuczne oddychanie;

–  reanimacja;

–  złamanie;

–  uraz kręgosłupa;

–  uraz klatki piersiowej;

–  uraz miednicy;

–  uraz głowy;

–  amputacje;

–  zwichnięcia/skręcenia;

–  oparzenia termiczne;

–  oparzenia chemiczne;

–  odmrożenie;

–  porażenie prądem;

–  zranienia;

–  krwotoki;

–  zatrucia;

– apteczka pierwszej pomocy

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
6 Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy

 

a)        środki ochrony indywidualnej

–                                                                                  – odzież ochronna;

–                                                                                  – środki ochrony głowy;

–                                                                                  – środki ochrony kończyn górnych;

–                                                                                  – środki ochrony kończyn dolnych;

–                                                                                  – środki ochrony twarzy i oczu;

–                                                                                  – środki ochrony słuchu;

–                                                                                  – środki ochrony układu oddechowego;

–                                                                                  – środki przed upadkiem z wysokości;

–                                                                                  – dermatologiczne środki ochrony skóry

b)        Pomieszczenia pracy

–          wysokość;

–          dojścia, wyjścia;

–          oświetlenie;

–          wentylacja;

–          ogrzewanie

c)        Monitory ekranowe

–                                                                                                                                                          – obowiązki pracodawcy;

–                                                                                                                                                          – stanowiska pracy;

–                                                                                                                                                          – monitor;

–                                                                                                                                                          – klawiatura;

–                                                                                                                                                          – stół i krzesło;

–                                                                                                                                                          – uchwyt na dokumenty;

–                                                                                                                                                          – podnóżek;

–                                                                                                                                                          – usytuowanie stanowiska pracy;

–                                                                                                                                                          – oświetlenie stanowiska pracy;

–                                                                                                                                                          – wilgotność powietrza pomieszczeń

d)        Hałas

e)        Mikroklimat

f)         Znaki i sygnały bezpieczeństwa

–                                                                                                                                                          – ochrona przeciwpożarowa;

–                                                                                                                                                          – materiały niebezpieczne;

–                                                                                                                                                          – znaki ewakuacyjne;

–                                                                                                                                                          – znaki zakazu;

–                                                                                                                                                          – znaki ostrzegawcze;

–                                                                                                                                                          – znaki nakazu;

–                                                                                                                                                          – znaki informacyjne;

–                                                                                                                                                          – kategorie niebezpieczeństwa;

–                                                                                                                                                          – rurociągi;

–                                                                                                                                                          – znakowanie butli;

–                                                                                                                                                          – zasady stosowania;

–                                                                                                                                                          – oznaczanie przeszkód, dróg;

–                                                                                                                                                          – sygnały świetlne

–                                                                                                                                                          – sygnały dźwiękowe;

–                                                                                                                                                          – komunikaty słowne;

–                                                                                                                                                          – sygnały ręczne;

–                                                                                                                                                          – ręczne sygnały bezpieczeństwa

 

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE
7 Metodyka szkolenia

 

a)    regulacje prawne

b)   rodzaje szkoleń

c)   instruktaż ogólny

d)  instruktaż stanowiskowy

e) szkolenia okresowe

SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE