Materiały szkoleniowe: szkolenie okresowe BHP online dla pracowników administracyjno-biurowych

Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad BHP Kopiuj

Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawowe obowiązki pracownika zostały wymienione w Rozdziale II Kodeksu pracy

  • Art. 100. § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.